Hevko I.

I. HEVKO
ETHNIC AESTHETIC APPROACH IS NEAR PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES IN SPHERE OF DESIGN
The problem of social and cultural self-determination of the future teachers of technology. The essence of the phenomenon of personal self-determination in the context of design. It is noted that modern education is designed to state the nature of the individual that is able to further self-improvement, self-development, self-realization. The expediency of application etnoestetychnoho approach in shaping the technological culture of future teachers of technology. Proved that the situation etnoestetychnoho approach to training teachers in design technologies implemented in poliparadyhmalnomu aspect. Proved that the implementation etnoestetychnoho approach in preparing future teachers of technology in design associated with overcoming natural difficulties in the providing of innovation.
Keywords: design, teacher of technologies, ethnic aesthetic approach, providing.

REFERENCES
1. Borysov V. V. Polikul’turnist’ ukrayins’koho suspil’stva i interkul’turna skladova natsional’noyi osvity [Multiculturalism Ukrainian society and intercultural component of national education], Humanizatsiya navchal’no-vykhovnoho protsesu: Zbirnyk naukovykh prats’. Vol. 16, Za zahal’noyu redaktsiyeyu V. I. Sypchenka, Slov”yans’k, Vydavnychyy tsentr SDPI, 2002, pp. 39–47.
2. Borysov V. V. Ponyatiyno-terminolohichnyy sens natsional’noyi samosvidomosti [Conceptual and terminological sense of national identity], Naukovi zapysky, Zbirnyk naukovykh statey Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, Ukl. P. V. Dmytrenko, L. L. Makarenko, Kiev, NPU, 2001, pp. 40–48.
3. Bodriyar Zh. Symulyakry i symulyatsiya [Simulacra and Simulation], Kharkiv, Osnova, 2004. 230 p.
4. Lisovyy V. S. Kul’tura – ideolohiya – polityka [Culture – ideology – politics] Kiev, Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 1997. 352 p.
5. Sydorenko V. K. Proektno-tekhnolohichnyy pidkhid yak osnova onovlennyazmistu trudovoho navchannya shkolyariv [Design and technological approach as a basis to update the content of labor education students], Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 2007, Vol. 1, pp. 41–44.
6. Osobystisno oriyentovani tekhnolohiyi navchannya i vykhovannya u vyshchykh navchal’nykh zakladakh: kolektyvna monohrafiya [Personally oriented technology training and education in higher education], V. Andrushchenko, N. Dzivyns’ka, B. Korol’ov ta in., Kiev, Pedahohichna dumka, 2008. 256 p.
7. Stel’makhovych M. H. Ukrayins’ka rodynna pedahohika: navch. Posibnyk [Ukrainian family pedagogy], Kiev, ISDO, 1996. 288 p.
8. Tsyna A. Yu. Osobystisno oriyentovana profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: monohrafiya [Personally oriented professional training of future teachers of technology: theoretical and methodological aspects], Poltava, PNPU, 2011. 356 p.