Kyzmenko V., Prymakova V.

V. KYZMENKO, V. PRYMAKOVA
TRAINING TEACHERS FOR DEVELOPMENT OF PUPILS’ SCIENTIFIC WORLD VIEW BY MEANS OF LABOR TRAINING
The article characterizes the specificity of primary school teachers’ training in postgraduate education for the development of pupils’ scientific world view by means of labor education; the directions of teachers’ activity about this problem in the course and intercourse periods of professional development are determined. In the article the content of the concept “scientific world view” is clarified, as well as the role of labor education in its development and the potential of this discipline as an integrator of knowledge. The pedagogical conditions of training teachers for development of primary school children’s adequate outlook representations are outlined. The author analyses the programs for primary school, educational and thematic plans of primary school teachers’ training courses in postgraduate education.
Keywords: scientific world view, training of primary school teachers, postgraduate education, outlook representations, labor training.

REFERENCES
1. Al’tshuller G. Najti ideju / G. Al’tshuller // Novosibirsk: Vostochno-Sibirskoe izdatel’stvo, 1989, 178 p.
2. Gafitulin M. S. Adaptivnaja Teorija Reshenija Izobretatel’skih Zadach (ATRIZ) / M. S. Gafitulin // Tehnologija tvorchestva, 1998, № 2, pp. 40–43.
3. Honcharenko S.U. Metodolohycheskye y teoretycheskye osnovы formyrovanyya u uchashchykhsya sredney shkolы estestvennonauchnoy kartynы myra : dys. … doktora ped. nauk v forme nauch. doklada: 13.00.01; 13.00.02 / S. U. Honcharenko, K., 1989, 56 p.
4. Derzhavnyy standart pochatkovoyi zahal’noyi osvity, zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 kvitnya 2011 r. № 462 // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2011. № 33, 1378 p.
5. Kuzmenko V. V. Formuvannya naukovoyi kartyny svitu uchniv: vid vytokiv do s’ohodennya: monohrafiya / V. Kuzmenko, Kherson: RIPO, 2007, 600 p.
6. Meyerovych M. TRVZ-pedahohika. Osvita yak syntez filosofiyi, psykholohiyi i pedahohiky / M. Meyerovych, L. Shrahina // Zavuch, 2006, Hruden’ (№ 35), Nasha vkladka, pp. 2–8.
7. Prohramy dlya seredn’oyi zahal’noosvitn’oyi shkoly. 1–4 klasy. K. : Pochatkova shkola, 2006, 432 p.
8. Sydorenko V. K. Zahal’noosvitnya pidhotovka uchniv u protsesi trudovoho navchannya / V. K. Sydorenko, K., 1998, 183 p.