Mozaliov V.

V. MOZALIOV
CRITERIA FOR QUALITY MONITORING OF PROFESSIONAL MILITARY TRAINING OF MASTERS OF MILITARY MANAGEMENT IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article describes topical problem of improving the quality of training of masters of military management by means of implementation of higher military education quality monitoring system into the educational process as an obligatory educational requirement. The author has revealed the criteria for quality monitoring of training of specialists in higher military educational institutions, which are based on competence approach of training of masters of military management. It has been defined that one of the most important condition of obtaining quality of specialist training and improving the effectiveness of educational process in higher military institution is systematic receiving of objective information about the results of students’ activity trough monitoring.
Keywords: quality of education, monitoring, criteria and indicators, evaluation, higher military educational institution, quality monitoring system of training.

REFERENCES
1. Zelnytskyi A. M. Kompetentnisna model vypusknyka VVNZ – skladova systemy pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [Competence model of graduate of Higher Military Educational Institution], Visnyk Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy: zb. nauk. prats. Kyiv, NAOU, 2009. Vyp. 3 (11). pp. 26–38.
2. Novikova L. M. Vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy navchannia v umovakh Bolonskoho protsesu [The implementation of credit and module system of education in terms of Bologna process], Naukovo-pedahohichnyi seminar Pedahohika vyshchoi shkoly Metodychnyi posibnyk, Pavlohrad, 2010. 125 p.
3. Professional’nye kompetencii [Professional competencies], [Elektronnij resurs], Rezhim dostupu: http://www.smart–edu.com/professionalnye–kompetentsii/professionalnye kompetentsii.html.
4. Sheiko V. M. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [The organization and methods of R&D activity], Kyiv, Znannia, 2006. 307 p.