Raikovska H.

H. RAIKOVSKA
INDIVIDUALIZATION OF SELF-TRAINING OF STUDENTS UNDER THE TERMS OF TRANSMISSION TO EUROPEAN EDUCATION SYSTEM
The article deals with the problems of education reform in Ukraine as a necessary requirement of international and European standard system and certification and presupposes the individual human development, self-fulfillment and socialization under the terms of Euro-integration. The article puts forward one of the ways of solving the problem: implementing professional training of students in higher educational institutions through individual forms and ways of studying. This system of education will give more flexible possibility for students with various skills and requirements to select their own way to obtain professional competence in a specific specialty. The article presents the way how the student builds his/her own training program in the form of individual curriculum, which is formed within a working curriculum in specialty. In order to achieve a particular level of education the student must complete his own individual plan in specialty.
Keywords: professional training, individualization, computer graphics, information technologies.

REFERENCES
1. Vyshha osvita Ukrayinyi Bolons’kyj proces [Higher education Ukraine and the Bologna Process], navch. posib [M. F. Stepko, Ya. Ya. Bolyubash, V. D. Shynkaruk ta in.]. za red. V. H. Kremenya, Kyiv, Osvita, 2004, 384 р.
2. Vitvyc’ka S. S. Osnovy pedahohiky vyshhoyi shkoly, metod. posib [Basics of Pedagogics]. [dlya stud. mahistratury], Kyiv, Centrnavchal’noyiliteratury, 2003, 316 р.
3. Garjaeva A. M., Kurganskaja A. V. Osnovnye nauchnye podhodyi klassifikacii k vnedreniju innovacionnyh tehnologij v vysshej shkole [The main scientific approaches to classification and introduction of innovative technologies in higher education], Suchasnі pedagogіchnі tehnologії v osvіtі, zbіr. nauk.‐metod. prac’, za red. O. G. Romanovs’kogo, Ju.І. Panfіlova, Harkіv, NTU «HPІ», 2012, 224 р.
4. Holovnya V. D. Novyjetap u hrafichnij pidhotovci studentiv vyshhyx texnichnyx navchal’nyx zakladiv [A new stage in the graphic preparation of students of technical schools]. Naukovyj visnyk Uzhhorods’koho nacional’noho universytetu, seriya «Pedahohika. Social’narobota», 2014., Vol 32. рр. 59–62.
5. Zakon Ukrayiny «Pro Vyshhuosvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»] vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronny jresurs]: Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/
6. Kozyar M. M. Innovacijni pedahohichni texnolohiyi v procesi hrafichnoyi pidhotovky majbutnix faxivciv texnichnoyi haluzi [Innovative educational technology in the graphic preparation of future specialists technical field]. Monohrafiya, Rivne, NUVHP, 2012. 320 р.
7. Makarenko L. L. Informacijni texnolohiyi v haluzi osvity: osnovni napryamy zastosuvannya [Information technology in education: basic areas of use]. Naukovyj chasopys Nacional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova Seriya № 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy. Kyiv, Vyd-vo NPU imeniM. P. Drahomanova, 2014, Vol. 45, рр. 190–205.
8. Rajkovs’ka H. O. Informacijni texnolohiyi u hrafichnij pidhotovci inzhenerno-texnichnyx faxivciv [Information technology in the graphic preparation of technical specialists]. [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2011_3/Rajk.pdf
9. Rajkovs’ka H. O. Metodyka formuvannya hrafichnyx znan’ v systemi informacijnyx texnolohij [Methods of forming graphic knowledge in IT systems]. monohrafiya, Zhytomyr, ZhDTU, 2009, 324 р.
10. Samojlenko O. M. Pidhotovka bakalavriv-uchyteliv matematyky za dystancijnoyu formoyu navchannya [Preparation of bachelors, mathematics teachers for distance learning]. [monohrafiya], Xerson: Hrin’ D. S., 2013, 436 р.
11. Yusupova M. F. Metodyka interaktyvnoho navchannya hrafichnyx dyscyplin u vyshhyx texnichnyx navchal’nyx zakladax [Methods graphic interactive learning courses in higher technical schools]: avtoref. dys. d-ra ped. Nauk, 13.00.02, Kyiv, 2010, 36 р.