Shamraliuk O.

O. SHAMRALIUK
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL CULTURE OF MASTERS OF PRODUCTION TRAINING OF AGRARIAN TYPE
The article deals with the problem of technological culture of masters of production training in the system of the regional methodical service of vocational education in the context of a sustainable development. It was stated that a high level of technological culture of the teacher is provided by implementing a set of organizational, psychological, pedagogical and didactic activities. It is defined, justified and described the pedagogical conditions that are significant in increasing level of the technological culture of a master of production training of agrarian type: motivation of masters of production training to enhance their technological culture; introduction of the course “Fundamentals of technological culture of a master of production training of agrarian type”; availability of appropriate training and methodological support of a special course; the use of blended learning; methodological support of traineeship.
Keywords: pedagogical conditions, technology, technological culture, master of production training of agrarian type, motivation, blended learning, traineeship.

REFERENCES
1. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great dictionary of modern ukrainian]. Uklad. i hol. red. V.T. Busel, Kyiv, Irpin, VTF «Perun», 2005. 1728 p.
2. Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of education]. APN Ukrayiny, holov. red. V. H. Kremen’, Kyiv, YurinkomInter, 2008. 1040 p.
3. Komar O. Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti dorosloyilyudyny: motyvy ta bar”yery yiyi uchasti v osvitn’omu protsesi (dosvid Frantsiyi) [Psycho-pedagogical features adult: motives and barriers of its participation in the educational process (experience of France)]. [Elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://www.uk.x-pdf.ru/5psihologiya/1554125-2-udk-1599475-374744-psihologo-pedagogichni-osoblivosti-dorosloi-lyudini-motivi-bar-ri-ii-uchasti-osvitnomu-protsesi.php.
4. Mykhnyuk M. I. Teoretychni i metodychni osnovy rozvytku profesiynoyi kul’tury vykladachiv spetsial’nykh dystsyplin budivel’noho profilyu [Theoretical and methodological foundations of the professional culture of teachers of special subjects steel profile]: dys. d-ra ped. nauk: 13.00.04, K., 2016, 652 p.
5. Natsional’na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku [National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021]. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/.
6. Ovramenko K. H. Motyvatsiya pedahoha yak umova zrostannya profesiynoyi kompetentnosti [The motivation of the teacher as a condition for the growth of professional competence]. [Elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://lubnyosvita.org.ua/index.php?option=tsom_tsontent&view=artitsle&id=564:2015-03-19-07-56-22&tsatid=36:2013-02-01-07-02-48&Itemid=58.
7. Oliynyk V. V. Stan ta perspektyvy modernizatsiyi systemy fakhovoho zrostannya pedahohichnykh pratsivnykiv Ukrayiny [Status and prospects of modernization of the teaching staff professional growth of Ukraine], Osvita na Luhanshchyni, 2002, № 1 (16), pp. 11–14.
8. Poryadok pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohichnykh pratsivnykiv profesiyno-tekhnichnykh navchal’nykh zakladiv [The procedure for training teaching staff of vocational schools]. Zatverdzhenyy nakazom ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 30.04.2014. № 535 [Elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14.
9. Stratehiya rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku [The development strategy for the agricultural sector until 2020]. Skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17 zhovtnya 2013. Vol 806-p. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.