SKIBA M.

M. SKIBA
THE TRAINING MODEL OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS TO ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY
The article deals with the approaches of scholars to modeling of educational process. The training model of future biology teachers to ecological and educational activity is developed. The main components of this model – the purpose, the task, the principles, educational conditions and preparation stages as well as components (substantial, motivational, axiological, emotional and active) and the preparedness level of students to ecological and educational activity are characterized. This developed model gives the possibility to formulate goals of students’ training to ecological and educational activity, to reflect the contents of educational materials, to choose methods and means of education, forms of organization, to control, grade and reflect the efficiency of students’ training to ecological and educational activity, to emphasize the attention of students on realization of self-educational goals.
Keywords: model, modeling, components of the model, future biology teachers.

REFERENCES

  1. Akulenko A. Metodicheskie modeli kak obyekty usvoeniya v protsesse metodicheskoy podgotovki budushchego uchitelya matematiki profilnoy shkoly / I. A. Akulenko // Vektor nauki TGU. – № 1 (23). – 2013. – S. 293–298. [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostup: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media90388/64Akulenko.pdf.
  2. Dakhin A. Modelirovanie v pedagogike / A. N. Dakhin // Idei i idealy. – № 1(3), t. 2. – 2010. – S. 11 – 20. [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2011/06/Dakhyn. – №13_t_2_2010.pdf.
  3. Zagvyazinskiy V. Modelirovanie v strukture sotsialno-pedagogicheskoho proektirovaniya [Elektronnyy resurs] / V.I. Zagvyazinskiy // Modelirovanie sotsialno-pedagogicheskikh sistem: materialy regionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (6–17 sentyabrya)/ – Perm, 2004 – S. 6–11. [Elektronnyy resurs] –Rezhim dostupa: http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/mater_ped_conf/Modelirov_soc_ped_sistem_2004.pdf.
  4. Lodatko Ye. Modeliuvannia v pedahohitsi: tochky vidliku / Ye. O. Lodatko // Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku : E-zhurnal. – 2010. – Vyp. №1 [Elektronnyy resurs] –Rezhym dostupu: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e- magazine_ pedagogical_ science_ vypuski_ n1_ 2010 _ st_2.
  5. Mikheev V. Modelirovanie i metody teorii izmereniy v pedagogike. – 3-e izd., stereotip. / V. I. Mikheev. – M.: KomKniga, 2006. – 200 s.
  6. Slastenin V. Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy / V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. Shiyanov. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2002. – 576 s.
  7. Tarskiy Yu. Metodologiya modelirovaniya v kontekste issledovaniya obrazovatelnykh sistem / Yu. I. Tarskiy // Modelirovanie sotsialno-pedagogicheskikh sistem: materialy regionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – S. 22–29. [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://ns.pspu.ru/sci-model-tarski.shtml.
  8. Shapran O. Naukovi pidkhody do pedahohichnoho modeliuvannia innovatsiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia / O. I. Shapran // Humanitarnyj visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody»: zbirnyk naukovykh prats. – 2011. – № 21. – S. 315–318.
  9. Yasvin V. Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu. – 2-e izd., ispr. i dop. / V. A. Yasvin. – M.: Smysl, 2001. – 366 s.

FULL TEXT
Download (PDF)

Full text

PDF