Sokolyuk О.

О. SOKOLYUK
HEALTH-FORMATION OF COMPETENCE UNIVERSITY PROFESSORS MEANS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
The article presents the theoretical foundations of the process of formation of health-preserving competences among university teachers by means of information and communication technologies as a prerequisite for quality training of future specialists. The concepts of «competence», «health-preserving competence» at the level of professional development of university teachers have been analyzed. Current approaches, activities in the formation of health-preserving competences of university teachers and efficiency of their use in education have been studied in the article. Special attention has been put into the formation of health-preserving competence among university teachers by means of information and communication technologies.
Keywords: school health, competence, teacher school, future specialists, information and communication technologies.

REFERENCES
1. Bila O. O., Humennykova T. R., Kichuk Ya. V. Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli [Self development competence of the specialist: pedagogical principles of formation in high school], Izmail. derzh. humanist. un-t., Izmail, IDHU, 2007, 236 р.
2. Kremen V. H. Vyshcha osvita i nauka – priorytetni sfery rozvytku suspilstva u ХХI stolitti [Higher education and science – priority areas of social development in the XXI century]. Vyshcha shkola, 2002, Vol 4/5, рр. 3–33.
3. Nahorniuk L. Ye. Formuvannia inshomovnoi profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh zhurnalistiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional foreign language communicative competence of future journalists in the process of professional training]. dys. kand. ped. Nauk, 13.00.0, Ternopil, 2008. 271 р.
4. Pavlenko I. O. Valeolohichne myslennia yak pokaznyk profesiino-pedahohichnoho myslennia studentiv – maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin [Valeological thinking as an indicator of professional pedagogical thinking of students – future teachers of Natural Sciences ]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho nats. ped. un-tu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, Vol. 98, T. 4, Chernihiv, 2012, рp. 288–292.
5. Sokoliuk O. V. Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv osnov zdorovia [Use of information technology in the training of future teachers of health bases]. Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohika, 2013, Vol. 1, pp. 55–59.
6. Sokolyuk O. V. Sotsialna zumovlenist protsesu formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv osnov zdorovia [Social predetermination of formation process of information competence of future teachers of health bases]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, zb. nauk. Prats, Kyiv, Vinnytsia, 2013, Vol. 40, pp. 375–380.
7. Sotsialno-prosvitnytski treninhy z formuvannia motyvatsii do zdorovoho sposobu zhyttia ta profilaktyky VIL/SNIDu [Social and educational training in building motivation to healthy living and HIV / AIDS prevention], navch.-metod. posibnyk dlia vykladachiv valeolohii, osnov medychnykh znan ta bezpeky zhyttyediialnosti, vchyteliv osnov zdorovia, stud. vyshch. ped. navch. zakl. S. V. Strashko, L. A. Zhyvotovska, O. D. Hrechyshkinatain. Kyiv, Osvita Ukrainy, 2006. 260 p.