Syveryn Yu.

YU. SYVERYN
EXPERRIMENTAL VERIFICATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE EXPERTS IN THE FIELD OF COMMUNICATION IN DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION
The results of experimental research and verification of efficiency of professional competence formation were highlighted in this article. The importance of the model of formation of professional competence was explained and proved, since it guarantees positive development of its components: general professional, special professional, productive and active, social and communicational, and personal. Based on the research it was proved that in the experimental group of students the percentage of students with creative level of professional competence had risen, and with adaptive level-significantly decreased. This means that the model of professional competence formation in the condition of leveled education works.
Keywords: professional competence, leveled education, criteria, results, levels of professional competence formation.

REFERENCES
1. Syveryn Yu.V. Metody navchannya v systemi stupenevoy i profesiynoyi osvity, Annalsof Scien ceand Education, 2015, № 2 (22), (July-December). Volume V. «UCL Press», [Methods of teaching in vocational education system of step], 2015. pp. 363–368, https://drive.google.com/open?id=0Bwe_HwHpXpqdUW9PNVRmX1FtMHRPY1dPWlZqRzlWaW9LMExV.
2. Syveryn Yu. V. Metodolohichni osnovy diahnostyky sformovanosti ta otsinky profesiynoyi kompetentnosti fakhivtsiv sfery zv”yazku, Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, [Methodological basis of forming the diagnosis and evaluation of professional competence of specialists in communication], 2015. № 4–5, pр. 19–25.
3. Trebovanyya k metodykam professyonal’noho obuchenyya v proftekhuchylyshchakh, VNYY prof.-tekhn. Obrazovanyya, Lviv, [Requirements for PROFESSIONAL learning methods in vocational schools], 1990. 34 p.
4. Shalashova M. Prymenenye kvalyfykatsyonnыkh testov dlya otsenky professyonal’noy kompetentnosty vypusknyka vuza, M. Shalashova, Pedahohycheskye yzmerenyya, [Application of qualification tests to assess the professional competence of university graduates], 2007. № 4, рp. 3–12.