Tereshchuk G., Turanov J., Ponyatyshyn V.

G. TERESHCHUK, J. TURANOV, V. PONYATYSHYN
INSTITUTIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TRAINING OF TEACHERS LABOUR TRAINING AND TECHNOLOGIES FOR POWER TOOLS
Factors that indicate the feasibility depth study of power future teachers of labor studies and Technology (growth of market power, the development of new types of instrument; widespread use of power tools in home workshops and in terms of individual production, availability issues concerning the study of power programs of labor training and learning technologies, profile education high school students, students learning vocational education). Defined organizational and pedagogical conditions of formation of students’ skills of power tools, self-organization; development and implementation of the educational process didactic support; implementation of training future teachers in terms of practice-based learning, making products using power tools.
Keywords: teacher of labor training and technology, power tools, organizational and pedagogical conditions.

REFERENCES
1. Braun D. Entsiklopediya metodov obrabotki dereva: spravochnik [Encyclopedia methods works on wood], Moscow, AST Astrel’, 2005. 176 р.
2. Dzhekson A. Entsiklopediya rabot po derevu [Encyclopedia works on wood], Moscow, Astrel’, 2005. 319 р.
3. Mirovaya statistika ob”emov prodazh elektroinstrumentov [World statistics sale power tools]. Available at: http://www.santaflat.ru/mirovaya_statistika.php.
4. Skryn’ko N. V. Doslidzhennja tendencij rynku budivel’nyh instrumentiv [Research market trends construction tools]. Available at: http://www.rusnauka.com/18_ENXII_2015/Economics/6_195423.doc.htm.
5. Cisaruk V. Ju. Formuvannja u majbutnih vchyteliv trudovogo navchannja umin’ i navychok roboty z elektroinstrumentamy u procesi vyvchennja kursu «Hudozhnja obrobka derevyny» [Formation of the teachers of labor training and skills to work with power tools in the study course «Artistic Wood Processing»] Zbirnyk naukovyh prac’ Berdjans’kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu. Pedagogichni nauky, 2010, N 2, рр. 212–215.