Tkachuk S.

S. TKACHUK
PEDAGOGICAL ASPECTS OF TRAINING OF THE FUTURE ENGINEERS AND TEACHERS OF FOOD TECHNOLOGY IN HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The article deals with pedagogical aspects of training of engineers and teachers in the system of vocational education, particularly in the field of food technology during the reforming of higher education. The main areas of training system of design engineers and educators in food industry have been defined on the basis of integration of different approaches. The author considers professional functions and peculiarities of the realization of the competence approach to training specialists in the above mentioned field. The priority directions of the investigation of the given problem have been defined.
Keywords: professional training, professional education, engineer, teacher, food technologies, pedagogical conditions, competence approach.

REFERENCES
1. Bryukhanova N. O. Kontseptual’ni polozhennya proektuvannya systemy pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv [The conceptual system design provisions pedagogical training of future engineers-teachers]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity, zb. nauk. pr., Ukr. inzh. ped. akad. Kharkiv., 2012, Vol. 34–35, рр. 8–13.
2. Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv. Irpi, VTF «Perun», 2004. 1440 р.
3. Hrynchenko O. O. Pro osoblyvosti kompetentnisnoho pidkhodu do orhanizatsiyi navchal’no-vykhovnoho protsesu u vyshchiy shkoli [On peculiarities of competency approach to the educational process in higher education]. Materialy VIII Vseukrayins’koyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi «Modernizatsiya vyshchoyi osvity ta problemy upravlinnya yakistyu pidhotovky fakhivtsiv. Teoretyko-metodolohichni ta praktychni problemy pidhotovky fakhivtsiv za stupenevoyu systemoyu osvity». Kharkiv, 2010. 432 р.
4. Dzhantimirov A. Yu. Suchasni vymohy do inzhenerno-pedahohichnoyi osvity [Modern engineering requirements for teacher education]. Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoyi osvity: pedahohichna maysternist’, tvorchist’, tekhnolohiyi, zb. nauk prats’, za zah. red. N. H. Nychkalo. Kharkiv, NTU «KhPI», 2007, рр. 203–209.
5. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayins’ki perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects], biblioteka z osvitn’oyi polityky / N. M. Bibik, L. S. Vashchenko, O. I. Lokshyna, za zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv, K.I.S., 2004. 112 р.
6. Kontseptsiya profesiynoyi osvity Ukrayiny [The concept of vocational education Ukraine]. Kyiv, 1991.
7. Kurlyand Z. N., Osypova T. Yu., Hurin R. S. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity [Theory and methods of professional education], navch. posib., Kyiv, Znannya, 2012. 390 р.