Vievska M.

M. VIEVSKA
TECHNOLOGY OF FORMATION OF THE VALUED RELATION TO STUDENTS’ SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGH SCHOOL OF ECONOMICS
The purpose of the article was the coverage of the technology of value attitude formation to social responsibility in future managers of the economy. In the work the results of an arrived out research on development of technology of formation of valuable orientations to social responsibility during professional development of students of an high school of economics are presented. The article reveals the factors defining system of valuable orientations of students of an economic higher education institution their professional development is opened. Reasonable interpretation of the concepts “technology of formation of social responsibility”, “interactive teaching methods”. The examples of the use of interactive teaching methods in the study of discipline: “Social responsibility” in practical classes and lectures are presented. High efficiency of the developed technology is experimentally proved by the author.
Keywords: valued relation, social responsibility, experience of socially responsible behavior.

REFERENCES
1. Zlotnikova E. A. Stanovlenie samoobrazovatel’noy kompetentsii kak tsennosti budushchikh bakalavrov-pedagogov v obrazovatel’nom protsesse vuza [Formation of self-educational competence as values of future bachelors-teachers in educational process of higher education institution], dis. kand. ped. nauk, Krasnoyarsk, 2015. 222 p.
2. Lavrent’eva O. A. Formirovanie sotsial’noy otvetstvennosti podrostkov v zhiznedeyatel’nosti shkoly [Forming of social responsibility of teenagers in activity of school], avtoref. dis. kand. ped. nauk, Krasnoyarsk, 2016. 24 p.
3. Pedagogicheskie tekhnologii v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya: materialy mezhdunarodnoy konferentsii (24–25 sentyabrya 2015 goda) [Pedagogical technologies in the conditions of modernization of education], pod red. L. V. Bayborodovoy, A. P. Chernyavskoy, Yaroslavl’, RIO YaGPU, 2015, pp. 127–134.
4. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologіі [Fundamentals of the general psychology], SPpb, Piter, 2007. 713 p.
5. Slastenin V.A. Vvedenie v pedagogicheskuy aksiologiyu: ucheb. posobiedlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Introduction to a pedagogical axiology], Moscow. Akademiya, 2003. 192 p.
6. Chizhakova G. I. Teoreticheskie osnovy stanovleniya i razvitiya pedagogicheskoy aksiologii: dis. d-ra. ped. nauk [Theoretical bases of formation and development of a pedagogical axiology], Moscow, 1999. 326 p.